Projektet

Koncept og idé

Midt i Tølløse by ligger ejendommen i dag. Tæt på hovedfærdselsåre, stationen, tæt på det store detailområde med dagligvare og enkelte småbutikker, som fortsat er i udvikling. Tæt på skoler, daginstitutioner og idrætsfaciliteter. Tæt på alting. Det er en styrke, som området skal udvikles omkring. Visionen er at byomdanne området til en blanding af erhverv, service og beboelse.
Mostparken skal sætte handling på en væsentlig del af det, som helhedsplanen for Tølløse sætter ord på: Der skal skabes en levende by ved at samle og forbinde de oplevelser og aktiviteter byen byder på. Nye aktiviteter skal placeres, så de er med til at koncentrere bylivet og bidrage til levende byrum. Bygge videre på de eksisterende styrker og gode aktiviteter, samt nytænke brugen af eksisterende byrum.
Vi skal understøtte mulighederne for at byens borgere mødes. Attraktive byrum som man får lyst til at indtage og sikre trygge forbindelser mellem byens rum, boligområder og institutioner. Området er hjerterummet i Tølløse midtby. Det skal åbnes op og skabe de helt naturlige forbindelseslinier gennem midtbyen. Det er her fra pulsen udgår, det er her fra pulsen tilgår.


Boliger

Tølløse er privilegeret ved at have mange og attraktive boligområder. Det gælder i særlig grad ejerboliger med egen grund. Parcelhuse og villaer fås i mange variationer, mange steder. Tølløse udbygges i øjeblikket med et flot boligområde i Søndermarken syd for Tølløse.
Mostparken skal supplere boligudbuddet og skabe forskellige boligformer og boligtyper. Her skal vi tilbyde noget andet. Lejligheder i forskellige størrelser og typer. Almene såvel som private. Tæt/lav bebyggelse, punkthuse, rækkehuse, i flere etager eller hvad der ellers kan være med til at give området diversitet og et mangfoldigt udbud, som rækker ud efter det behov for boliger, der er blandt lokale i Tølløseområdet og de, der gerne vil flytte hertil.


Rekreative udfoldelsesmuligheder

I et nutidigt byrum er der plads til udfoldelse. Derfor skal Mostparken indbyde til ophold, til fordybelse, aktivitet og fællesskab. Det skal være et sted, man har lyst til at være – og gerne blive. For de fastboende og for dem, som bare kommer forbi på deres vej gennem byen. Man skal kunne udfolde sig eller bare være der, for det får man lyst til.


Trafik, veje og stier

Tølløse Centertorv og Tølløse Station udgør to knudepunkter i byen, men i dag er der ikke sammenhæng imellem disse. En sammenbinding kan ske i sammenhæng med Mostparken, der med en fremtidig byomdannelse i den centrale del af Tølløse, kan etablere en ny, sammenhængende stiforbindelse for bløde trafikanter fra Tølløse Centertorv i vest til Tølløse Station.
I forbindelse med Sejergaardsskolen er der en række trafikale udfordringer i relation til cyklende, parkering, afsætning af børn og en generel afvikling af trafikken ved skolebørnenes ankomst om morgen og afhentning senere på dagen. Mostparken skal medvirke til at finde langtidsholdbare løsninger på de udfordringer.


Ikke en fast plan

Vi skal tænke fremtidens Tølløse ind i Mostparken. Og derfor er en del af visionen, at det er en vision og ikke en endelig plan. Vi skal kunne lade os inspirere i takt med at projektet konkretiseres, behovene viser sig og mulighederne opstår. Planlægningsarbejdet og etablering af en ny lokalplan tager lang tid og det er ok. Projektet skal have tid til at sætte sig og alle muligheder skal i spil.
Der vil i tiden frem til 1. oktober 2019 blive arbejdet med at afdække områdets miljøsituation, byggetekniske problemstillinger, opmålinger, planlægning af oprydnings- og nedrivningsarbejdet. Dette arbejde er omfattende og nødvendigt. Derefter går projektet ind i 3 faser som ikke skal forhastes.


Følg med

Vi håber på en god dialog med de direkte berørte naboer og vil ud i efteråret indkalde parterne til dialog og information.

1.

Undersøgelsefasen

Her kortlægges alle muligheder, ønsker, hensyn og potentielle hindringer, således at projektes næste fase har så solidt et beslutningsgrundlag som muligt.
Undersøgelsesfasen påregnes at tage op til et år

2.

Beslutningsfasen

Her bliver alle indspil fra undersøgelsesfasen indregnet i en række forskellige scenarier som bestyrelsen så vil vælge imellem i samråd med de aktører, der potentielt skal indgå i det videre arbejde.
Beslutningsfasen kræver omhygge og grundighed og vil vare i flere måneder

3.

Implementeringsfasen

Det er her man begynder at grave og bygge og for alvor sætter handling på de trufne beslutninger og indgå aftaler med de entreprenører og udviklere der skal forestå det egentlige arbejde.
Der kan gå flere år før hele området er udviklet, men det vil hele tiden være styret af en helhedsplan så det ikke ender i knopskydning og ikke sammenhængende løsninger.

Miljø

Grunden er ved projektets opstart klassificeret som potentielt forurenet idet der fra 1923-1935 lå et autoværksted og dels har fabrikken haft 2 nedgravede tanke med brændstof.
... Denne klassificering hedder i regionstermer, at grunden er udlagt på Vidensniveau 1 (V1) Der er i sommerens forløb (2019) blevet hyret en rådgiver på projektet. Mostparken valgte et samarbejde med NIRAS i Holbæk. Få mere at vide om NIRAS her.
Der er udarbejdet en undersøgelsesplan som er godkendt af regionen og på hvilken baggrund der har været boret prøver op af jord flere steder, ligesom der er taget vandprøver. Alle prøverne har været indsendt til godkendte laboratorier.
Jordprøverne var alle rene. En enkelt vandprøve taget under en gammel fuelolietank viste et lavt indhold af såkaldte C25-C35 forbindelser (tung olie) men på et niveau der ikke gav anledning til restriktioner og Regionen har taget hele grunden ud af kortlægning. Det er miljøsprog for at grunden er ok.

Nedrivning

Store dele af den oprindelige fabrik brændte i oktober 2018 og grunden henstår ved projektets opstart som en uskøn brandtomt med klaprende blikplader.
... Det er planen at nedrive og rydde hele grunden med undtagelse af den store 1800 m2 store hal ud mod Møllevej idet denne tænkes udnyttet i fremtiden. Vi vil også forsøge at redde platantræsaleen ned ad Møllevej.
Før nedrivning udføres en såkaldt miljøscreening der kortlægger indholdet og muliggør en hensigtsmæssigt og miljørigtig nedrivning og bortskaffelse.
Nedrivningsarbejdet udføres af godkendt leverandører, der vil tage alle tænkelige hensyn til naboer og byen, men det kan ikke gennemføres uden et niveau af støj og det håber vi på forståelse for.
Vi vil forsøge at gøre projektte så bæredygtigt som muligt og genbruge knuste materailer, men en del skal køres væk og det vil uundgåeligt skabe noget tung trafik i en periode, igen noget vi håber på byens forståelse for.
Nedrivningsarbejdet vil være overstået efter få måneder og tilbage vil står et meget forandret by-billede hvor nye ideer vil spire frem.

Lokalplan

Hvorledes et område må og kan udnyttes beskrives i en lokalplan. Det er Holbæk Kommune der er myndighed på denne del og et tæt samarbejde med kommunen er vigtig, hvorfor kommunen også tidligt er inviteret med i arbejdet og har samlet bolden rigtigt konstruktivt op.
... Den aktuelle lokalplan for området kan ses på www.holbaek.dk
Denne plan kan dog ikke danne det fornødne grundlag for en ny by-midte, hvorfor vi efter undersøgelsesfasen i projektet skal i gang med en ny lokalplan. En sådan dannes i en proces, hvor alle vil blive hørt og den forventes ikke at ligge klar før 1-2 år inde i projektets levetid.